Make your own free website on Tripod.com
 
4 

ประวัติความเป็นมา

 

S.T.P. (ส่วนแบ่งตลาด)

1. S = (Market Segmentation) การแบ่งส่วนตลาดสำหรับตลาดปลาหมอสีทำได้ ดังนี้ คือ
1. แบ่งตามภูมิศาสตร์
1. ภูมิภาค
2. ขนาดพื้นที่
3. ชุมชนเมือง
4. สภาพอากาศ
2. ประชากรศสตร์
1. อายุ
2. เพศ
3. การศึกษา
4. รายได้
3. ด้านจิตวิทยา
1. ชั้นของสังคม
2. บุคลิกภาพ
3. วิธีการดำเนินชีวิต
4. พฤติกรรมที่มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
1. อัตราการใช้
2. ผลประโยชน์ที่ต้องการจากผลิตภัณฑ์
3. ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์
4. โอกาสในการซื้อ


2. T = (Market Targrtion) การกำหนดตลาดเป้าหมายหลังจากร้าน บาส อะควอเรี่ยม ได้กำหนดเกณฑ์การใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วทางร้านจึงได้กำหนดเป้าหมายตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1. ลักษณะด้านภูมิศาสตร์ (Geographic) ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในประเทศหรือลูกค้าต่างประเทศ หรือ พ่อค้าคนกลางที่มาจากตลาดปลาสวยงามจังหวัดราชบุรี จากสวนจตุจักร ตลาดซันเดย์
2. ประชากรศาสตร์
2.1 เพศ ชาย และ หญิง
2.2 อายุตั้งแต่ 13 ปี - 70 ปี
2.3 การศึกษาเน้นกลุ่มเป้าหมายทุกระดับการศึกษา
2.4 รายได้ ขึ้นอยู่กับรายได้ ส่วนบุคคลที่มีรายได้มาพอที่จะสามารถซื้อปลาหมอสีได้
3. ด้านจิตวิทยา (Psychology)กลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชมและมีความจงรักภักดีต่อปลาหมอสี และมีความหลงไหลในตัวของมัน
3.1 ชนชั้นทางสังคม อยู่ที่ระดับกลางกับระดับสูง
3.2 บุคลิกภาพ เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ อ่อนโยน
3.3 วิถีการดำเนินชีวิต เป็นคนชอบอะไรแปลกใหม่ รักอิสระ มีความสุขที่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารัก
4. พฤติกรรมศาสตร์
4.1 อัตราการใช้ สามารถซื้อได้แล้วแต่ความเหมาะสมกับการดูแลสามารถ เลี้ยงเขาได้ดีแค่ไหน
4.2 ผลประโยชน์ที่ต้องการจากผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้ามีความต้องการปลาหมอสีที่เป็นปลาพันธ์แท้ไม่ใช่ปลาย้อมเพราะจะเสียความรู้สึกที่เลี้ยงปลาปลอม
4.3 ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบมีใจรักที่จะเลี้ยงปลาหมอสี


3. P = (Product Positioning) การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
ร้าน บาส อะควอเรี่ยม ใช้หลักเกณฑ์ในการกำหนอตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาได้ดังนี้
1. การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Positioning by Products Benefit and Valves) เนื่องจากทางร้าน บาส อะควอเรี่ยม เน้นในเรื่องยอดขายของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก
2. การกำหนดผลิตภัณฑ์ตามราคาและคุณภาพของสินค้า (Positioning by Price and Quality) ทางร้านของเราจะกำหนดราคาของปลา ตามสายพันธ์ ขนาด และเกรดของปลา